PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Liczba wyników na stronie:

Aktualności

Strona 1 / 600

Obrót nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża »
W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża, przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektroniki, a zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów.
czwartek, 10 sierpnia 2017
Nie zawsze nieodpłatna pomoc stanowi darowiznę »
Nie każde przekazanie majątku tytułem darmym przez fundację, organizację pożytku publicznego czy osobę fizyczną stanowi darowiznę.
czwartek, 10 sierpnia 2017
Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych »
Szef Krajowej Administracji Skarbowej analizuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to wniosków, w których elementy opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego uzasadniają przypuszczenie, że mogłyby one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania [1].
czwartek, 10 sierpnia 2017
Senat o rozszerzeniu ochrony roszczeń pracowników »
Senat przyjął zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat wprowadził jedną poprawkę redakcyjną.
czwartek, 27 lipca 2017
Korekta podatku naliczonego przez dłużników »
Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności.
czwartek, 27 lipca 2017
Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. paliw ciekłych »
• Sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ustawy*) należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
czwartek, 27 lipca 2017
Prezydent podpisał nowelizację ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych »
Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która była przedmiotem inicjatywy poselskiej. Podstawowym celem nowych regulacji jest usprawnienie działania sądów, tak aby zaczęły działać szybko, efektywnie, a wyroki wydawane przez sędziów budziły zaufanie Polaków.(…)
czwartek, 27 lipca 2017
Rozpoczęły się konsultacje podatkowe ws. należytej staranności w VAT »
W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim uszczuplania należności budżetu państwa poprzez wyłudzanie nienależnego zwrotu tego podatku lub nieodprowadzanie należności podatkowych z tytułu VAT.
poniedziałek, 17 lipca 2017
Większe bezpieczeństwo w obrocie prawnym »
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
poniedziałek, 17 lipca 2017
Ułatwienia w dochodzeniu odszkodowań od karteli »
Dzisiaj (27 czerwca) weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców i konsumentów poszkodowanych działaniem przedsiębiorców zawiązujących kartele i nadużywających dominującej pozycji. 
poniedziałek, 17 lipca 2017
Weryfikacja plików JPK_VAT za kwiecień i maj 2017 »
Weryfikacja złożonych za kwiecień i maj 2017 r. jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT, przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, wykazała niezgodności w części plików przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczyły one:
  • 1. rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za ten sam okres,
  • 2. rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
  • 3. przypadków uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.
W związku z tym w najbliższym czasie podatnicy, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki, otrzymają powiadomienia na ten temat w postaci:
poniedziałek, 17 lipca 2017
Komunikat dotyczący wysyłania kilku plików JPK za ten sam okres »
Ministerstwo Finansów informuje, że co do zasady dla jednej deklaracja powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich wysłaniem. Zachowanie takich reguł bezpośrednio przekłada się na wyniki analiz plików JPK prowadzonych przy użyciu narzędzi informatycznych, bowiem drugi i kolejny plik za ten sam okres traktowany jest jak korekta pierwotnego. O uznaniu pliku za podstawowy lub korektę decyduje pole „cel złożenia
czwartek, 6 lipca 2017
NIK o zapewnieniu pracownikom badań profilaktycznych »
„Brakuje rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na skuteczną kontrolę lekarzy medycyny pracy i pracodawców w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiednich badań profilaktycznych – wynika ze wspólnej kontroli Najwyższej Izby Kontroli i Państwowej Inspekcji Pracy. Zwiększa to ryzyko niezapewnienia pracownikom badań lekarskich adekwatnych do zagrożeń dla ich zdrowia i życia występujących w miejscu pracy. Z drugiej strony pracodawcy nie otrzymują pełnej informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonych stanowiskach.
czwartek, 6 lipca 2017
Od 1 lipca 2017 r. Szef KAS będzie prowadzić Rejestr Zastawów Skarbowych »
  • 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, które dotyczą Rejestru Zastawów Skarbowych.
  • Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
Aktualne przepisy (do 30 czerwca 2017 r.)
czwartek, 6 lipca 2017
Sejm o pracownikach sezonowych. »
22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, która modyfikuje przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku. Teraz ustawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Senat.
piątek, 30 czerwca 2017
Nowe przepisy dot. biegłych rewidentów i firm audytorskich.  »
  • Ustawa wprowadza zmiany w regulacji rynku audytorskiego i biegłych rewidentów.
  • Nowe rozwiązania umożliwią wejście na rynek badań Jednostek Zainteresowania Publicznego (JZP) nowym firmom audytorskim.
  • Wprowadzane przepisy dotyczą ok. 1 650 firm audytorskich i 7 110 biegłych rewidentów oraz 2 tys. (JZP).
W czwartek (11.05) Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, przyjął ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
piątek, 30 czerwca 2017
Aplikacja do mierzenia nierówności płac. »
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało proste narzędzie dla pracodawców do badania różnic w wynagrodzeniach pracowników.
piątek, 30 czerwca 2017
Zmiana przepisów dot. wydawaniu interpretacji indywidualnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. »
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja br. pod poz. 1027 opublikowano ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
poniedziałek, 12 czerwca 2017
Podatek VAT przy sprzedaży przez przedsiębiorcę auta kupionego od osoby prywatnej »
Do końca 2013 r., w sytuacji gdy przedsiębiorca decydował się na sprzedaż samochodu nabytego od osoby prywatnej, cena sprzedaży nie była powiększana o podatek VAT. Kwestię tę regulował bowiem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który zwalniał z VAT sprzedaż przedmiotów używanych, wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż takich przedmiotów bez podatku VAT była możliwa o ile:
  • przy zakupie nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT oraz
  • przedmiot był wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy.
1 stycznia 2014 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
poniedziałek, 12 czerwca 2017