PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Liczba wyników na stronie:

Aktualności

Strona 1 / 599

Zmiana przepisów dot. wydawaniu interpretacji indywidualnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. »
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja br. pod poz. 1027 opublikowano ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
poniedziałek, 12 czerwca 2017
Podatek VAT przy sprzedaży przez przedsiębiorcę auta kupionego od osoby prywatnej »
Do końca 2013 r., w sytuacji gdy przedsiębiorca decydował się na sprzedaż samochodu nabytego od osoby prywatnej, cena sprzedaży nie była powiększana o podatek VAT. Kwestię tę regulował bowiem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który zwalniał z VAT sprzedaż przedmiotów używanych, wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż takich przedmiotów bez podatku VAT była możliwa o ile:
  • przy zakupie nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT oraz
  • przedmiot był wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy.
1 stycznia 2014 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
poniedziałek, 12 czerwca 2017
DANE DŁUŻNIKÓW ZNAJDĄ SIĘ W REJESTRZE NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH »
Od 1 stycznia 2018 r. informacje o wysokości podatków, ceł, składek ZUS i mandatów karnych oraz skarbowych, których podatnik nie zapłacił, będą publikowane w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Rejestr ten ma prowadzić szef Krajowej Administracji Skarbowej i zawarte w nim dane będą udostępniane przez Portal Podatkowy.
poniedziałek, 12 czerwca 2017
Możliwość płacenia podatków wspólników spółki cywilnej z jej rachunku »
Z bieżących problemów stosowania wykładni przepisów podatkowych zwrócić uwagę należy na niejasność, czy możliwe jest płacenie podatków wspólników z rachunku spółki cywilnej bez ograniczeń, czy konieczne jest dokonywanie przelewów na rzecz fiskusa z indywidualnych rachunków bankowych przez każdego ze wspólników.
sobota, 20 maja 2017
Rolnicy również objęci pakietem paliwowym? »
Co do zasady, wejście w życie w dniu 18 kwietnia ustawy tworzącej tzw. pakiet przewozowy nie wpłynie znacząco na sytuację mieszkańców wsi, Ministerstwo Finansów wskazuje jednak, że istnieje klasa zdarzeń, które winny być potwierdzone za pośrednictwem systemu SENT.
sobota, 20 maja 2017
Podatek od spadków i darowizn w przypadku zbiórek internetowych »
Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, pojedyncze darowizny przekazywane w zbiórce internetowej nie muszą podlegać zgłoszeniu administracji podatkowej, jeżeli suma wszystkich darowizn nie przekracza kwoty wolnej od podatku.
sobota, 20 maja 2017
Zmiana czasu pracy przy komputerze kobiet ciężarnych »
Od 1 maja 2017 r. czas pracy kobiet ciężarnych na stanowiskach z monitorami ekranowymi nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 50 minut przy obsłudze monitora w każdej godzinie pracy. Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. Rozporządzenie zostało wydane w związku z nowym upoważnieniem zawartym w art. 176 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie to w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, zostało ograniczone do określenia prac, których nie powinny wykonywać wyłącznie kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią. Zgodnie z nowymi przepisami kobiety w ciąży mogą być dopuszczone do pracy w pozycji siedzącej przy obsłudze monitorów nie dłużej niż 50 minut w każdej godzinie pracy, przy zapewnieniu 10 minut przerwy po takim czasie pracy, i jednoczesnym ograniczeniu łącznego dobowego czasu pracy do 8 godzin. Z opinii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB wynika, że dla zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych (wykonywanej w niezmiennej pozycji ciała) lepsze efekty daje wprowadzenie częstszych przerw, niż skrócenie całkowitego czasu pracy w ciągu zmiany roboczej. Obecnie czas pracy kobiet w ciąży przy obsłudze monitorów ekranowych nie może przekraczać 4 godzin na dobę. Zatem po wejściu w życie nowych regulacji czas pracy ciężarnych przy komputerze ulegnie wydłużeniu do 6 godzin i 40 minut w ciągu doby.
sobota, 20 maja 2017
Preferencja w podatku od towarów i usług przy braku rejestracji? »
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 9 lutego 2017 roku orzekł, że w przypadku niespełnienia warunków formalnych przez nabywcę, dostawca może zastosować zerową stawkę procentową podatku VAT, jeżeli spełnione są przesłanki materialne dla wewnątrzwspólnotowej dostawy.
piątek, 28 kwietnia 2017
Opinie w sprawach możliwego obejścia prawa podatkowego »
Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, postępowania, w których może zostać zastosowana klauzula obejścia prawa podatkowego, prowadzone są przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Co istotne, może on włączyć się także do dowolnego postępowania już wszczętego i prowadzonego przez inne organy podatkowe, w oparciu o wydane przez siebie postanowienie.
piątek, 28 kwietnia 2017
Ministerstwo Finansów utworzy listę podatników wykreślonych z Rejestru VAT »
Od 1 stycznia 2017 r. organom podatkowym rozszerzono zakres uprawnień do wykreślania podatników z rejestru VAT lub odmowy ich rejestracji. Podatnicy sprawdzający status swojego kontrahenta za pomocą wyszukiwarki na stronie MF nie mogą mieć zatem pewności, czy na dany dzień jest to informacja aktualna. Organy podatkowe nie nadążają z jej aktualizacją, dlatego Ministerstwo Finansów planuje stworzenie oficjalnej listy podatników VAT, którym odmówiono rejestracji, których wykreślono z rejestru oraz do niego przywrócono.
piątek, 28 kwietnia 2017
Nowe zasady zgłaszania przedsiębiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych »
Od 19 maja 2017 roku obowiązywać zaczną nowe zasady zgłaszania działalności gospodarczej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku osób, które opłacają składki wyłącznie za siebie oraz fakultatywnie członków swoich rodzin i nie zatrudniają innych osób.
piątek, 28 kwietnia 2017
Wchodzi w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. »
Ustawa z dnia 9 marca 2007 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648) określa:
  • zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami,
  • właściwość organów w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami,
  • obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek właściwego organu,
  • obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych oraz zasady kontroli ich wykonywania,
  • obowiązki jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych ich dotyczących.
Należy zauważyć, że w przypadku umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska oraz umów międzynarodowych zawartych przez Unię Europejską, informacje podatkowe zostają udostępnione organowi właściwemu na zasadach określonych w tych umowach.
czwartek, 20 kwietnia 2017
Dostawa książek cyfrowych drogą elektroniczną nie korzysta z obniżonej stawki VAT – wyrok TSUE. »
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie nie mogą stosować obniżonej stawki VAT do dostawy książek cyfrowych drogą elektroniczną. TSUE uznał też, że jednoczesne dopuszczenie stosowania obniżonej stawki VAT do dostawy książek na jakimkolwiek nośniku fizycznym (np. na CD czy pendrivie) nie narusza zasady równego traktowania (wyrok TSUE z 7 marca 2017 r., sygn. C-390/15).
czwartek, 20 kwietnia 2017
Minimalna stawka godzinowa musi być przestrzegana »
Realizacji przepisów, dotyczących przestrzegania minimalnej stawki godzinowej, poświęcono spotkanie z dziennikarzami, które odbyło się 1 marca w MRPiPS. Wzięli w nim udział: minister Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu Stanisław Szwed, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.
wtorek, 28 marca 2017
ECOFIN o obniżeniu VAT na książki i prasę »
W posiedzeniu Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN), które odbyło się 21 marca 2017 r. w Brukseli, wziął udział wiceminister finansów Piotr Nowak.
wtorek, 28 marca 2017