PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Liczba wyników na stronie:

Aktualności

Strona 1 / 601

Skuteczna pomoc dla małych i średnich firm »
Na wtorkowym (3 października) posiedzeniu rząd przyjął przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązania ułatwiające i przyspieszające udzielanie pomocy publicznej na naprawę małych i średnich firm, które znalazły się w trudnej sytuacji.
czwartek, 12 października 2017
E-składka od stycznia 2018 r. »
Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Od 1 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał listem poleconym informacje o nowym numerze rachunków.
czwartek, 12 października 2017
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku »
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
czwartek, 12 października 2017
Formularze IGH dot. gier hazardowych można już składać elektronicznie »
  • Ministerstwo Finansów udostępniło interaktywny formularz IGH-1 wraz z załącznikiem IGH/1A dla podmiotów, które urządzają gry hazardowe.
  • Za ich pomocą można składać informację za 3. kwartał 2017 r., tj. w terminie do 21 października 2017 r.
Interaktywny formularz IGH-1 (Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych) wraz z załącznikiem IGH/1A (Informacja dotycząca funkcjonowania ośrodka gier) jest dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. System e-Deklaracje jest gotowy do przyjmowania danych z tych formularzy.
czwartek, 12 października 2017
Konwencja MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków żyjących za granicą »
  • Przyjęcie tzw. konwencji MLI nie zmieni sposobu rozliczania podatków przez Polaków mieszkających i żyjących za granicą, w tym w Wielkiej Brytanii.
  • Nie będą oni objęci opodatkowaniem w Polsce.
  • MLI to konwencja, która ma uniemożliwiać optymalizacje podatkowe wielkim korporacjom.
Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) to umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. przez ponad 100 państw. W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. MLI ma skuteczniej przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodową. Wejście w życie pierwszych zmian do umów podatkowych zakładane jest przez OECD na początek 2018 r. (z uwagi na konieczność ratyfikacji i innych procedur wymaganych przez prawo wewnętrzne państw przystępujących do konwencji). Jednakże zmiany wynikające z Konwencji będą miały zastosowanie dopiero od następnego po ratyfikacji roku kalendarzowego lub nawet później.
czwartek, 5 października 2017
Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów »
Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o nieprawidłowym działaniu przez podatników polegającym na manipulowaniu podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów. Dotyczy to przede wszystkim zestawów (oferowanych jako promocyjne), składających się z towarów opodatkowanych podstawową stawką VAT oraz obniżoną stawką VAT.
czwartek, 5 października 2017
Twoja emerytura – zmiany od 1 października »
Od 1 października przywrócony został wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. To minimalny wiek, w którym można otrzymać świadczenie, ale nie jest to przymus. Dłuższa praca oznacza wyższe świadczenie. 
czwartek, 5 października 2017
Nowe zasady opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych »
5 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1557). Zgodnie z art. 1 pkt 2. ww. ustawa wprowadziła nową definicję pracownika (za którego występuje obowiązek opłacania składki na FGŚP).
czwartek, 5 października 2017
Płaca minimalna w górę »
2100 złotych – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Od stycznia wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości  minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
poniedziałek, 25 września 2017
Powstanie Nowy Rejestr Przewoźników »
Z dniem 30 listopada 2017 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  Dz. U. 2016 poz. 1935 powołujące Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Przedmiotowa nowelizacja stanowi m. in. wykonanie przepisu art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE. Zgodnie z jego treścią każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorstw transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie, budowę i funkcjonowanie Rejestru jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.
poniedziałek, 25 września 2017
Rewolucja w systemie ochrony danych osobowych »
Podwyższenie poziomu ochrony prywatności obywateli, w tym przyznanie im nowych, nieznanych dzisiaj i skutecznych mechanizmów ochrony przed naruszeniami, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów przedsiębiorców – to podstawowe założenia udostępnionego dziś przez MC projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmiany ustaw sektorowych.
poniedziałek, 25 września 2017
Wątpliwości w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. »
1 października przywrócony zostanie wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zastanawiasz się, co te zmiany oznaczają dla Ciebie? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
czwartek, 14 września 2017
Drugą ratę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy przekazać do 30 września 2017 r. »
Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2016.800 t.j. z dnia 2016.06.07) równowartość dokonanych odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych.
czwartek, 14 września 2017
Gwarancja praw świadka w postępowaniu o wykroczenie »
Rząd przyjął dziś przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która wprowadza jasne zasady pokrywania kosztów postępowań prowadzonych przez straż gminną lub miejską. Zmiany zagwarantują, że świadkowie w takich sprawach otrzymają należny im zwrot kosztów udziału w czynnościach wyjaśniających.
czwartek, 14 września 2017
Informacja Szefa KAS na temat opiniowania wniosków ORD-IN dotyczących darowizny znaków towarowych »
Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawując nadzór nad systemem stosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania analizuje między innymi wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to wniosków, w których elementy opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego uzasadniają przypuszczenie, że mogłyby one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W przypadku uznania, iż przedstawiany we wniosku schemat działania mógłby skutkować wszczęciem postępowania „klauzulowego
czwartek, 14 września 2017
Większa ochrona roszczeń pracowników »
W Dzienniku Ustaw opublikowano 21 sierpnia br. nowelizację ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany rozszerzają ochronę roszczeń pracowników i przyspieszają udzielanie pomocy finansowej.
piątek, 1 września 2017
Konsultacje podatkowe dotyczące należytej staranności w podatku VAT »
Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących należytej staranności w podatku VAT. Zebrano 65 opinii od osób indywidualnych, firm, środowisk biznesowych, które (po usunięciu danych wrażliwych) zostały opublikowane na stronie internetowej MF.
piątek, 1 września 2017
Zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn »
  • Od 25 sierpnia 2017 r. można zaniechać poboru podatku od spadków i darowizn od podatników, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic w sierpniu br.
25 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. poz. 1574) - link otwiera nowe okno w innym serwisie.
piątek, 1 września 2017
Korzystne rozliczenie kosztów elektrycznego samochodu »
Fiskus w interpretacjach podatkowych (1462-IPPB6.4510.575.2016.1.AG oraz IPPB3/423-494/11-2/GJ) potwierdza, że przedsiębiorcy mogą bez żadnych ograniczeń rozliczyć w podatkowych kosztach elektryczne auto, nawet jeśli nie jest środkiem trwałym.
czwartek, 24 sierpnia 2017
Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic »
  • Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.
Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł.
czwartek, 24 sierpnia 2017