PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Liczba wyników na stronie:

Aktualności

Strona 10 / 603

Można sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu »
Przedsiębiorco, jeśli podejmujesz współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w Czechach, możesz sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu oraz potwierdzić dane dostarczone przez niego.
niedziela, 22 maja 2016
Uwaga - „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” i „Kancelaria Liberty” zastraszają przedsiębiorców »
W związku z masowym rozsyłaniem przez takie podmioty, jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty”, maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby nie odpowiadać na tę korespondencję. Informuje również, że działalność tych podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.
niedziela, 22 maja 2016
Nowacja nie oznacza ponownego przychodu »
Zawarcie przez kontrahentów umowy nowacji nie oznacza, iż odnowiona wierzytelność musi być ponownie zaliczona do przychodów, aby można było uprawdopodobnić jej nieściągalność.
niedziela, 22 maja 2016
Koszty ubezpieczenia w limicie kilometrówki »
W przypadku samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umowy najmu wątpliwości nieraz budzi to, które koszty związane z najmem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczeń, a które tylko do wysokości kilometrówki.
niedziela, 22 maja 2016
Pakiet paliwowy »
Ministerstwo Finansów kończy prace nad pakietem rozwiązań dotyczących ograniczenia zakresu patologii i szarej strefy na rynku paliw płynnych. O rozmiarze szarej strefy świadczy szereg danych cząstkowych. Od lat systematycznie rośnie liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Polsce, w 2012 r. wyniosła 24,8 mln, w 2013 r. 25,6 mln zaś w 2014 r. 26,4 mln sztuk. Tymczasem w tych samych latach wg danych POPIHN sprzedaż paliw spadła z 25,8 mln m sześc. w 2012, do 24,9 w 2013 i 24,6 w 2014 r. To samo źródło szacuje rozmiar szarej strefy na rynku diesla na 15%.   
środa, 11 maja 2016
Uwaga na fałszywe e-maile na temat wszczęcia kontroli »
Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, próbie nawiązania kontaktu telefonicznego oraz prosi o otwarcie linku znajdującego się w tej wiadomości.
środa, 11 maja 2016
Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, które występują w obrocie olejem rzepakowym. »
List jest skierowany do wszystkich podatników VAT, którzy uczestniczą w obrocie olejem rzepakowym. Ma on charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem praw i obowiązków.
środa, 11 maja 2016
Wydatki na rzecz kontrahentów »
Wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na drobne poczęstunki, a także posiłki serwowane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, mogą stanowić koszty podatkowe. Przy ich klasyfikacji pod kątem podatkowym niezbędna jest jednak indywidualna ocena konkretnego stanu faktycznego. Wydatki na usługi gastronomiczne nie stanowią bowiem kosztów podatkowych wyłącznie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Ponadto o podatkowej kwalifikacji wydatków na poczęstunki nie decyduje miejsce ich podawania (siedziba firmy czy lokal gastronomiczny). Tzw. gastronomię należy uznać za reprezentację tylko wtedy, gdy wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych na nią wydatków jest wykreowanie wizerunku firmy czy działalności oraz określonych relacji z kontrahentami.
środa, 27 kwietnia 2016
Niewypłacalność wspólnika spółki cywilnej »
Wobec jednego albo większej liczby wspólników spółki cywilnej może być ogłoszona upadłość. Ewentualność taka w określonych sytuacjach może dotyczyć także byłego wspólnika. Upadłość ogłasza się, o ile wspólnik jest niewypłacalny. Stan niewypłacalności należy określić indywidualnie wobec każdego wspólnika.
niedziela, 17 kwietnia 2016
Pierwsza kontrola w praktyce »
Od 1 marca 2016r. zgodnie z zapowiedziami Romana Giedrojcia, głównego inspektora pracy w całym kraju rozpoczął się cykl tzw. pierwszych kontroli. W bieżącym roku inspektorzy pracy skontrolują co najmniej 2600 zakładów pracy, które wcześniej nie były kontrolowane przez PIP.
niedziela, 17 kwietnia 2016
Wykup ubezpieczenia zapewniającego dodatkową ochronę serwisową środka trwałego »
Wykup ubezpieczenia serwisowego uznaje się za wydatek niezwiązany bezpośrednio z operacją nabycia środka trwałego, gdyż jego poniesienie nie warunkuje dokonania takiego nabycia. Wydatek ten uznaje się za koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem i jako taki rozlicza się na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o PDOP. Jak wynika z tego przepisu, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Przy czym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
niedziela, 17 kwietnia 2016
Zmiana stanowiska fiskusa w sprawie świadczeń dla oddelegowanych »
Do niedawna świadczenia pracodawcy dla delegowanych pracowników budziły poważne wątpliwości, a w interpretacjach brakowało jednoznacznego stanowiska, którym mogliby się kierować przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami ze stosunku pracy są wszelkie świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy, pokrywane ze środków pracodawcy.
niedziela, 17 kwietnia 2016
Ustalanie limitów umów terminowych zawieranych po przerwie »
Umowa o pracę z pracownikiem zatrudnionym na czas określony (dwa lata) zakończyła się 29 lutego 2016 r. Kolejną umowę tego samego rodzaju zamierzamy zawrzeć z nim od 1 maja br. Jak w tym przypadku należy obliczać limity?
niedziela, 17 kwietnia 2016
Transakcje gotówkowe powyżej limitu nie będą kosztem »
Najnowszy projekt nowelizacji przepisów o podatkach dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych przewiduje, iż przedsiębiorca, który dokona płatności gotówką za transakcję o wartości przekraczającej równowartość 15.000 euro, nie będzie mógł ująć tego wydatku w kosztach podatkowych.
niedziela, 17 kwietnia 2016