PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Liczba wyników na stronie:

Aktualności

Strona 3 / 603

Powstanie Nowy Rejestr Przewoźników »
Z dniem 30 listopada 2017 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia  4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym  Dz. U. 2016 poz. 1935 powołujące Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Przedmiotowa nowelizacja stanowi m. in. wykonanie przepisu art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE. Zgodnie z jego treścią każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorstw transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organem odpowiedzialnym za wdrożenie, budowę i funkcjonowanie Rejestru jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.
poniedziałek, 25 września 2017
Rewolucja w systemie ochrony danych osobowych »
Podwyższenie poziomu ochrony prywatności obywateli, w tym przyznanie im nowych, nieznanych dzisiaj i skutecznych mechanizmów ochrony przed naruszeniami, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów przedsiębiorców – to podstawowe założenia udostępnionego dziś przez MC projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmiany ustaw sektorowych.
poniedziałek, 25 września 2017
Wątpliwości w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. »
1 października przywrócony zostanie wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zastanawiasz się, co te zmiany oznaczają dla Ciebie? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
czwartek, 14 września 2017
Drugą ratę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy przekazać do 30 września 2017 r. »
Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2016.800 t.j. z dnia 2016.06.07) równowartość dokonanych odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych.
czwartek, 14 września 2017
Gwarancja praw świadka w postępowaniu o wykroczenie »
Rząd przyjął dziś przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która wprowadza jasne zasady pokrywania kosztów postępowań prowadzonych przez straż gminną lub miejską. Zmiany zagwarantują, że świadkowie w takich sprawach otrzymają należny im zwrot kosztów udziału w czynnościach wyjaśniających.
czwartek, 14 września 2017
Informacja Szefa KAS na temat opiniowania wniosków ORD-IN dotyczących darowizny znaków towarowych »
Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawując nadzór nad systemem stosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania analizuje między innymi wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to wniosków, w których elementy opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego uzasadniają przypuszczenie, że mogłyby one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W przypadku uznania, iż przedstawiany we wniosku schemat działania mógłby skutkować wszczęciem postępowania „klauzulowego
czwartek, 14 września 2017
Większa ochrona roszczeń pracowników »
W Dzienniku Ustaw opublikowano 21 sierpnia br. nowelizację ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany rozszerzają ochronę roszczeń pracowników i przyspieszają udzielanie pomocy finansowej.
piątek, 1 września 2017
Konsultacje podatkowe dotyczące należytej staranności w podatku VAT »
Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych dotyczących należytej staranności w podatku VAT. Zebrano 65 opinii od osób indywidualnych, firm, środowisk biznesowych, które (po usunięciu danych wrażliwych) zostały opublikowane na stronie internetowej MF.
piątek, 1 września 2017
Zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn »
  • Od 25 sierpnia 2017 r. można zaniechać poboru podatku od spadków i darowizn od podatników, którzy ucierpieli w wyniku nawałnic w sierpniu br.
25 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. poz. 1574) - link otwiera nowe okno w innym serwisie.
piątek, 1 września 2017
Korzystne rozliczenie kosztów elektrycznego samochodu »
Fiskus w interpretacjach podatkowych (1462-IPPB6.4510.575.2016.1.AG oraz IPPB3/423-494/11-2/GJ) potwierdza, że przedsiębiorcy mogą bez żadnych ograniczeń rozliczyć w podatkowych kosztach elektryczne auto, nawet jeśli nie jest środkiem trwałym.
czwartek, 24 sierpnia 2017
Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic »
  • Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.
Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł.
czwartek, 24 sierpnia 2017
Ostrzeżenie przed konsekwencjami wydawania tzw. rachunku lub paragonu kelnerskiego zamiast paragonu fiskalnego »
W przypadku świadczenia usług gastronomicznych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej istnieje obowiązek zaewidencjonowania tych usług na kasie fiskalnej1. Kelner obsługujący klienta, dla którego świadczona jest taka usługa, powinien zarejestrować na kasie fiskalnej dokonaną sprzedaż, wydrukować paragon fiskalny oraz wydać go klientowi. Ministerstwo Finansów przypomina, że wydanie paragonu jest obowiązkiem kelnera i nie jest uzależnione od prośby klienta, ani od tego, czy klient podejdzie odebrać paragon – paragon ma być klientowi wręczony, a więc w szczególności przyniesiony do stolika przy którym klient siedzi.
czwartek, 24 sierpnia 2017
Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej »
  • Zwroty zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane szybciej, tj. nawet do 15 dni.
  • Skrócenie terminu będzie możliwe wyłącznie po zweryfikowaniu prawidłowości zwrotu.
Nowe zasady
czwartek, 24 sierpnia 2017
Obrót nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża »
W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża, przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektroniki, a zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów.
czwartek, 10 sierpnia 2017
Nie zawsze nieodpłatna pomoc stanowi darowiznę »
Nie każde przekazanie majątku tytułem darmym przez fundację, organizację pożytku publicznego czy osobę fizyczną stanowi darowiznę.
czwartek, 10 sierpnia 2017
Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych »
Szef Krajowej Administracji Skarbowej analizuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to wniosków, w których elementy opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego uzasadniają przypuszczenie, że mogłyby one być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania [1].
czwartek, 10 sierpnia 2017
Senat o rozszerzeniu ochrony roszczeń pracowników »
Senat przyjął zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat wprowadził jedną poprawkę redakcyjną.
czwartek, 27 lipca 2017
Korekta podatku naliczonego przez dłużników »
Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności.
czwartek, 27 lipca 2017
Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. paliw ciekłych »
• Sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ustawy*) należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
czwartek, 27 lipca 2017
Prezydent podpisał nowelizację ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych »
Prezydent RP Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która była przedmiotem inicjatywy poselskiej. Podstawowym celem nowych regulacji jest usprawnienie działania sądów, tak aby zaczęły działać szybko, efektywnie, a wyroki wydawane przez sędziów budziły zaufanie Polaków.(…)
czwartek, 27 lipca 2017