PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Liczba wyników na stronie:

Aktualności

Strona 4 / 603

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe ws. należytej staranności w VAT »
W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim uszczuplania należności budżetu państwa poprzez wyłudzanie nienależnego zwrotu tego podatku lub nieodprowadzanie należności podatkowych z tytułu VAT.
poniedziałek, 17 lipca 2017
Większe bezpieczeństwo w obrocie prawnym »
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
poniedziałek, 17 lipca 2017
Ułatwienia w dochodzeniu odszkodowań od karteli »
Dzisiaj (27 czerwca) weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców i konsumentów poszkodowanych działaniem przedsiębiorców zawiązujących kartele i nadużywających dominującej pozycji. 
poniedziałek, 17 lipca 2017
Weryfikacja plików JPK_VAT za kwiecień i maj 2017 »
Weryfikacja złożonych za kwiecień i maj 2017 r. jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT, przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK, wykazała niezgodności w części plików przesłanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Dotyczyły one:
  • 1. rozbieżności w przekazanych plikach JPK_VAT i deklaracjach złożonych za ten sam okres,
  • 2. rozbieżności co do kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_VAT,
  • 3. przypadków uwzględniania w plikach JPK_VAT zakupu faktur VAT wystawionych przez podmioty, które nie posiadają statusu czynnego podatnika w podatku od towarów i usług.
W związku z tym w najbliższym czasie podatnicy, u których stwierdzono tego rodzaju przypadki, otrzymają powiadomienia na ten temat w postaci:
poniedziałek, 17 lipca 2017
Komunikat dotyczący wysyłania kilku plików JPK za ten sam okres »
Ministerstwo Finansów informuje, że co do zasady dla jednej deklaracja powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich wysłaniem. Zachowanie takich reguł bezpośrednio przekłada się na wyniki analiz plików JPK prowadzonych przy użyciu narzędzi informatycznych, bowiem drugi i kolejny plik za ten sam okres traktowany jest jak korekta pierwotnego. O uznaniu pliku za podstawowy lub korektę decyduje pole „cel złożenia
czwartek, 6 lipca 2017
NIK o zapewnieniu pracownikom badań profilaktycznych »
„Brakuje rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na skuteczną kontrolę lekarzy medycyny pracy i pracodawców w zakresie zapewnienia pracownikom odpowiednich badań profilaktycznych – wynika ze wspólnej kontroli Najwyższej Izby Kontroli i Państwowej Inspekcji Pracy. Zwiększa to ryzyko niezapewnienia pracownikom badań lekarskich adekwatnych do zagrożeń dla ich zdrowia i życia występujących w miejscu pracy. Z drugiej strony pracodawcy nie otrzymują pełnej informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonych stanowiskach.
czwartek, 6 lipca 2017
Od 1 lipca 2017 r. Szef KAS będzie prowadzić Rejestr Zastawów Skarbowych »
  • 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, które dotyczą Rejestru Zastawów Skarbowych.
  • Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
Aktualne przepisy (do 30 czerwca 2017 r.)
czwartek, 6 lipca 2017
Sejm o pracownikach sezonowych. »
22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, która modyfikuje przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku. Teraz ustawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Senat.
piątek, 30 czerwca 2017
Nowe przepisy dot. biegłych rewidentów i firm audytorskich.  »
  • Ustawa wprowadza zmiany w regulacji rynku audytorskiego i biegłych rewidentów.
  • Nowe rozwiązania umożliwią wejście na rynek badań Jednostek Zainteresowania Publicznego (JZP) nowym firmom audytorskim.
  • Wprowadzane przepisy dotyczą ok. 1 650 firm audytorskich i 7 110 biegłych rewidentów oraz 2 tys. (JZP).
W czwartek (11.05) Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, przyjął ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
piątek, 30 czerwca 2017
Aplikacja do mierzenia nierówności płac. »
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało proste narzędzie dla pracodawców do badania różnic w wynagrodzeniach pracowników.
piątek, 30 czerwca 2017
Zmiana przepisów dot. wydawaniu interpretacji indywidualnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. »
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja br. pod poz. 1027 opublikowano ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
poniedziałek, 12 czerwca 2017
Podatek VAT przy sprzedaży przez przedsiębiorcę auta kupionego od osoby prywatnej »
Do końca 2013 r., w sytuacji gdy przedsiębiorca decydował się na sprzedaż samochodu nabytego od osoby prywatnej, cena sprzedaży nie była powiększana o podatek VAT. Kwestię tę regulował bowiem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który zwalniał z VAT sprzedaż przedmiotów używanych, wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż takich przedmiotów bez podatku VAT była możliwa o ile:
  • przy zakupie nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT oraz
  • przedmiot był wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy.
1 stycznia 2014 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
poniedziałek, 12 czerwca 2017
DANE DŁUŻNIKÓW ZNAJDĄ SIĘ W REJESTRZE NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH »
Od 1 stycznia 2018 r. informacje o wysokości podatków, ceł, składek ZUS i mandatów karnych oraz skarbowych, których podatnik nie zapłacił, będą publikowane w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Rejestr ten ma prowadzić szef Krajowej Administracji Skarbowej i zawarte w nim dane będą udostępniane przez Portal Podatkowy.
poniedziałek, 12 czerwca 2017
Możliwość płacenia podatków wspólników spółki cywilnej z jej rachunku »
Z bieżących problemów stosowania wykładni przepisów podatkowych zwrócić uwagę należy na niejasność, czy możliwe jest płacenie podatków wspólników z rachunku spółki cywilnej bez ograniczeń, czy konieczne jest dokonywanie przelewów na rzecz fiskusa z indywidualnych rachunków bankowych przez każdego ze wspólników.
sobota, 20 maja 2017
Rolnicy również objęci pakietem paliwowym? »
Co do zasady, wejście w życie w dniu 18 kwietnia ustawy tworzącej tzw. pakiet przewozowy nie wpłynie znacząco na sytuację mieszkańców wsi, Ministerstwo Finansów wskazuje jednak, że istnieje klasa zdarzeń, które winny być potwierdzone za pośrednictwem systemu SENT.
sobota, 20 maja 2017
Podatek od spadków i darowizn w przypadku zbiórek internetowych »
Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, pojedyncze darowizny przekazywane w zbiórce internetowej nie muszą podlegać zgłoszeniu administracji podatkowej, jeżeli suma wszystkich darowizn nie przekracza kwoty wolnej od podatku.
sobota, 20 maja 2017
Zmiana czasu pracy przy komputerze kobiet ciężarnych »
Od 1 maja 2017 r. czas pracy kobiet ciężarnych na stanowiskach z monitorami ekranowymi nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 50 minut przy obsłudze monitora w każdej godzinie pracy. Takie zmiany przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. Rozporządzenie zostało wydane w związku z nowym upoważnieniem zawartym w art. 176 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie to w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, zostało ograniczone do określenia prac, których nie powinny wykonywać wyłącznie kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią. Zgodnie z nowymi przepisami kobiety w ciąży mogą być dopuszczone do pracy w pozycji siedzącej przy obsłudze monitorów nie dłużej niż 50 minut w każdej godzinie pracy, przy zapewnieniu 10 minut przerwy po takim czasie pracy, i jednoczesnym ograniczeniu łącznego dobowego czasu pracy do 8 godzin. Z opinii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB wynika, że dla zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych (wykonywanej w niezmiennej pozycji ciała) lepsze efekty daje wprowadzenie częstszych przerw, niż skrócenie całkowitego czasu pracy w ciągu zmiany roboczej. Obecnie czas pracy kobiet w ciąży przy obsłudze monitorów ekranowych nie może przekraczać 4 godzin na dobę. Zatem po wejściu w życie nowych regulacji czas pracy ciężarnych przy komputerze ulegnie wydłużeniu do 6 godzin i 40 minut w ciągu doby.
sobota, 20 maja 2017
Preferencja w podatku od towarów i usług przy braku rejestracji? »
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 9 lutego 2017 roku orzekł, że w przypadku niespełnienia warunków formalnych przez nabywcę, dostawca może zastosować zerową stawkę procentową podatku VAT, jeżeli spełnione są przesłanki materialne dla wewnątrzwspólnotowej dostawy.
piątek, 28 kwietnia 2017
Opinie w sprawach możliwego obejścia prawa podatkowego »
Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, postępowania, w których może zostać zastosowana klauzula obejścia prawa podatkowego, prowadzone są przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Co istotne, może on włączyć się także do dowolnego postępowania już wszczętego i prowadzonego przez inne organy podatkowe, w oparciu o wydane przez siebie postanowienie.
piątek, 28 kwietnia 2017