PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Liczba wyników na stronie:

Aktualności

Strona 7 / 603

Zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej »
Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 września do 31 grudnia 2016 r. Oznacza to, że zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej skutecznie wygasły i podatnicy nie będą zobowiązani do zapłaty podatku należnego za ten okres.
piątek, 28 października 2016
Nowe zasady dla cen transferowych »

czwartek, 20 października 2016
Opieka traktowana jak praca »

czwartek, 20 października 2016
Opłata od posiadania psów »

czwartek, 20 października 2016
Zmiana właściwości US »
17 października 2016 r. mija termin na złożenie zawiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego od 1 stycznia 2017 dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
środa, 12 października 2016
Limity 2017 r. »
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w walucie polskiej równowartość 1.200.000 euro (art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) są obowiązane w następnym roku podatkowym prowadzić księgi rachunkowe. Powyżej wymieniona kwota przychodów, która zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2017 r. wynosi 5.157.120,00 złotych. Zwracamy uwagę, iż kwota ta dotyczy wszystkich przychodów z działalności, a zatem obejmuje również m.in. przychód ze sprzedaży środków trwałych.
środa, 12 października 2016
Zniesienie obowiązku wystawiania paragonów przez prawników i lekarzy »
Projektu z rozporządzenia Ministra Finansów zakłada możliwość przywrócenia zwolnienia (z 2015r.) z kas dla prawników I lekarzy.
środa, 12 października 2016
Sankcje za niewykazanie WNT w terminie »
Jedną ze zmian jaką przewiduje nowelizacja ustawy VAT będzie wprowadzenie sankcji za niewykazanie WNT. Urząd Skarbowy będzie mógł naliczyć podatek wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzi, że podatnik nie uiścił podatku należnego.
środa, 12 października 2016
Projekt ustawy przeciw wyłudzaniu VAT »
Co przewiduje projekt
środa, 5 października 2016
Wyższy limit zwolnienia z VAT »

środa, 5 października 2016
Dłuższy termin zwrotu VAT »

środa, 5 października 2016
Opodatkowanie kosztów związanych z najmem »
W zakresie mediów i kosztów związanych z najmem są dwa sposoby na rozliczenie podatku VAT – razem z najmem jako składnikiem czynszu oraz odrębnie.
środa, 5 października 2016
Stawka dla e-booków i e-prasy bez zmian »

poniedziałek, 19 września 2016
Wysokość najniższej emerytury podniesiona »
Rząd proponuje by w marcu 2017 w ramach waloryzacji wszystkie emerytury i renty z systemu ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia tzw. służb mundurowych, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zostały podniesione o wskaźnik wynoszący 100,73 proc. Podwyżkę można wyliczyć mnożąc dotychczasową wysokość emerytury przez 1,0073. Jeśli ktoś np. otrzymuje 1500 zł emerytury to po waloryzacji otrzyma 1510,95 zł. 
poniedziałek, 19 września 2016
Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 r. »
14 czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycję Premier Beaty Szydło w sprawie rozporządzenia dotyczącego wzrostu płacy minimalnej do 2000 zł od 1 stycznia 2017 roku. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł brutto.
poniedziałek, 19 września 2016
Interpretację można zaskarżyć wprost do sądu »
Jak wynika z ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz., 270 ze zm.) skargę można złożyć po wyczerpaniu środków zaskarżenia. A więc po otrzymaniu niekorzystnej interpretacji podatnik powinien wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
poniedziałek, 12 września 2016
Zmiana przepisów Kodeksu postępowania cywilnego od 8 września 2016 r. »
Zgodnie z art. 773. § 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw :
poniedziałek, 12 września 2016
Przedsiębiorca zapłaci podatek od wygranej w konkursie »
Zgodnie z Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (nr IPPB1/4511-258/16-2/EC) firma ma obowiązek zapłacić podatek w wysokości 10 % od wygranej w konkursach.
poniedziałek, 12 września 2016