PolskiEnglishDeutsch

Aktualności

Wykup ubezpieczenia zapewniającego dodatkową ochronę serwisową środka trwałego
niedziela, 17 kwietnia 2016

Wykup ubezpieczenia serwisowego uznaje się za wydatek niezwiązany bezpośrednio z operacją nabycia środka trwałego, gdyż jego poniesienie nie warunkuje dokonania takiego nabycia. Wydatek ten uznaje się za koszt inny niż bezpośrednio związany z przychodem i jako taki rozlicza się na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o PDOP. Jak wynika z tego przepisu, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Przy czym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zatem wydatek na ubezpieczenie serwisowe środka trwałego (jako koszt pośredni) należy kwalifikować do ogólnych kosztów działalności operacyjnej i rozliczać dla celów podatku dochodowego na zasadach dotyczących kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodem. W tym przypadku oznacza to konieczność rozliczania takich kosztów przez okres, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia.
Gofin.pl